Het Rechtsproces

Op verschillende niveaus kunt u als ondernemer te maken krijgen met gerechtelijke en arbitrale klachten of andersoortige procedures. Het is altijd beter eerst de mogelijkheden van een onderhandelingstraject af te wegen en te beproeven alvorens over te gaan tot procederen. Als procederen echter onvermijdelijk is, kan CLERXvanROYadvocaten u bijstaan in het rechtsproces en het voeren van alle procedures op het gebied van het civiel recht en het bestuursrecht tot in de hoogste instanties. De procesvoering zal, waar nodig, aangepast worden aan ontwikkelingen in de positie tussen partijen, actuele rechtspraak en alle overige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw partijpositie.

Op het gebied van rechtsproces houdt CLERXvanROYadvocaten zich o.a. bezig met:

Arbitrage

CLERXvanROYadvocaten verleent juridische bijstand in een arbitrageprocedure. Bij arbitrage proberen de betrokken partijen buiten de rechtbank om tot een oplossing te komen voor hun geschil. Het betreft dus een buitengerechtelijk proces, dat in veel gevallen kan lijken op een gerechtelijke procedure.

Arbitrageclausule

In veel sectoren is het gebruikelijk om bij overeenkomsten arbitrageclausules op te nemen. Ondernemers kunnen hier veel mee te maken krijgen. Bij een eventueel conflict dienen de contractspartijen zich dan te wenden tot een arbitrage-instituut. Omdat de advocaten van CLERXvanROYadvocaten over ruime proceservaring beschikken, zijn zij bij uitstek bekwaam om u bij te staan in een arbitrageprocedure.

Handhaving van regelgeving

Als ondernemer heeft u recht op handhaving van regelgeving door de overheid. Er geldt een beginselplicht voor overheidsorganen, bijvoorbeeld de gemeente, om handhavend op te treden indien bepaalde regels worden geschonden. Een onderneming die een identiek bedrijf uitoefent als uw onderneming, moet aan dezelfde normen en voorwaarden voldoen. Dit heet het gelijkheidsbeginsel. Dankzij ruime contacten met regionale overheden kan CLERXvanROYadvocaten bestuursorganen bewegen handhavend op te treden indien dat nodig is.

Handhavende overheid

Aan de andere kant kunnen ondernemers te maken krijgen met een handhavende overheid. Deze handhaving kan zich uiten in onder andere de oplegging van dwangsommen, toepassing van bestuursdwang, bestuurlijke boetes enzovoort. Tegen deze handhavingsmaatregelen bestaat de mogelijkheid tot verweer. CLERXvanROYadvocaten zekert uw belangen af door het juiste rechtsmiddel te kiezen om tot de voor de ondernemer gunstigste uitkomst te komen.

Onderhandelingen ter voorkoming of oplossing van conflicten

Er wordt vaak jaren geïnvesteerd in het opbouwen van goede zakelijke relaties. CLERXvanROYadvocaten zal steeds de mogelijkheden om te onderhandelen uitvoerig verkennen, alvorens procedurele maatregelen te nemen.

Een geschil oplossen

Een onnodige juridische procedure kan een zorgvuldig opgebouwde relatie met uw zakelijke contacten verstoren. CLERXvanROYadvocaten informeert u over de beste oplossing van een geschil. Daarbij hanteert CLERXvanROYadvocaten steeds een kosten-batenanalyse om voor u het beste resultaat te verkrijgen.

Heeft u vragen over CLERXvanROYadvocaten of het rechtsproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bezoekadres

CLERXvanROYadvocaten
van Sonsbeecklaan 48
6191 JM Beek

Neem contact op

T. 046 436 33 88
F. 046 436 33 89
» Contactformulier