Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht

Ondernemers krijgen vaak ongewild te maken met bestuursrechtelijke zaken. Het gaat dan om het regelen van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, de aanvraag voor een subsidiebijdrage voor bedrijfsverplaatsing of handhaving door de overheid. Ook kan er sprake zijn van planschade of van schadevergoeding of nadeelcompensatie door het optreden van de overheid. In al deze gevallen is het noodzakelijk een ter zake deskundig advocaat bestuursrecht in de arm te nemen.

De ruime ervaring in bestuursrechtelijke zaken van CLERXvanROYadvocaten en hun contacten bij verschillende bestuursorganen zorgen ervoor dat zij het beste resultaat voor hun cliënten kunnen behalen. In eerste instantie gebeurt dit door middel van onderhandelingen, maar als die niets opleveren, staan onze advocaten klaar om het belang van de cliënt door middel van bestuurlijke procedures optimaal af te zekeren.

Bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met bestemmingsplannen en ‘ruimtelijke ordening’. Alle regels van de overheid die bepalen wie, wat, waar mag bouwen, vallen onder de noemer ‘ruimtelijke ordening’.

Begeleiding en advies bij bezwarenprocedure

Als u wilt gaan bouwen, heeft u doorgaans een aantal vergunningen nodig. Om diverse redenen kan de gemeente beslissen deze af te wijzen, bijvoorbeeld omdat het bouwwerk dat u voor ogen staat niet past binnen het geldende bestemmingsplan. In een bestemmingsplan regelt de gemeente wat waar mag worden gebouwd en welke regels en voorschriften daarbij gelden. Tegen een dergelijke afwijzing kan echter bezwaar worden gemaakt. Wij begeleiden en adviseren de cliënt bij een dergelijke bezwaarprocedure, vervolgens bij een eventuele beroepsprocedure bij alle rechtbanken en indien nodig tot in hoger beroep bij de Raad van State.

Vergunning afwijken bestemmingsplan

Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk middels een omgevingsvergunning. Hiermee kan ontheffing of vrijstelling worden verleend.

Ook bij een dergelijk procedure biedt CLERXvanROYadvocaten u deskundige begeleiding.

Milieurecht

Elke ondernemer wordt tegenwoordig geconfronteerd met milieurecht. Een advocaat milieurecht kan u hierbij adviseren, zodat juridische procedures worden voorkomen.

Milieuwetgeving en uw onderneming

Het milieurecht beschrijft de regels voor overheden, bedrijven en particulieren met betrekking tot het milieu en beoogt zodoende de natuur te beschermen tegen verstorende ingrepen door de mens. De milieuwetgeving neemt een prominente plaats in bij bouw of verplaatsing van een onderneming. CLERXvanROYadvocaten adviseert u over de milieurechtelijke aspecten waarmee uw bedrijf te maken kan hebben.

Milieurecht en de groei van uw bedrijf

Bij een verlenging van een milieuvergunning is het voor u als ondernemer van belang dat de voorwaarden in het milieurecht ruim genoeg zijn voor de groei die u voor uw bedrijf in gedachten heeft. Bovendien moet u letten op de milieuvergunningen van naburige ondernemingen om te bezien of deze milieunormen geen beperkingen bevatten voor uw onderneming.

Planschade

Planschade is een vorm van schade voor particulieren als gevolg van plannen of een beslissing van een overheidsorgaan. In zo’n situatie is een overheidsorgaan van plan of heeft al het besluit genomen om een maatregel te nemen die u schade berokkent bij de uitoefening van uw bedrijfsmatige werkzaamheden.

 

Een advocaat planschade is onmisbaar voor ondernemers die zich bezighouden met vastgoed. Wanneer de gemeente bepaalde planologische maatregelen neemt of een bestemmingsplan wijzigt, kunt u schade lijden, bijvoorbeeld wanneer de mogelijkheden tot gebruik of bebouwing van uw perceel beperkt worden. Ook als een (wijziging in een) bestemmingsplan leidt tot voor u ongunstige ontwikkelingen in uw naaste omgeving, kan de waarde van uw perceel in het geding raken. In zulke gevallen kunt u een schadeclaim indienen bij de gemeente.

Juridische assistentie van een advocaat planschade

De advocaten planschade van CLERXvanROYadvocaten adviseren ondernemers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, vastgoedbeleggers en investeringsmaatschappijen inzake ruimtelijk ordeningsrecht en planschade. Wanneer er sprake is van voor u nadelige planologische ontwikkelingen, assisteren wij u bij de schadeprocedure. Ook ondernemers die zelf projecten ontwikkelen, staan wij juridisch bij tegen onterechte planschadeclaims.

Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij rechtmatige besluiten

Onder omstandigheden kan er sprake zijn van handelen van de overheid op grond waarvan u, als ondernemer, recht hebt op een schadevergoeding of nadeelcompensatie. Ook kan recht op schadevergoeding bestaan bij rechtmatige besluiten van de overheid. Bij onrechtmatig feitelijk handelen van de overheid kan schadevergoeding gevorderd worden bij de civiele rechter. De advocaten van CLERXvanROY staan u bij in de verkrijging van planschadevergoeding en voeren voor u de procedure.

Handhaving van regelgeving

Als ondernemer heeft u recht op handhaving van regelgeving door de overheid. Er geldt een beginselplicht voor overheidsorganen, bijvoorbeeld de gemeente, om handhavend op te treden indien bepaalde regels worden geschonden. Een onderneming die een identiek bedrijf uitoefent als uw onderneming, moet aan dezelfde normen en voorwaarden voldoen. Dit heet het gelijkheidsbeginsel. Ook alle andere algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient de overheid in acht te nemen. Dankzij ruime contacten met regionale overheden kan CLERXvanROYadvocaten bestuursorganen bewegen handhavend op te treden indien dat nodig is.

Handhavende overheid

Aan de andere kant kunnen ondernemers te maken krijgen met een handhavende overheid. Deze handhaving kan zich uiten in onder andere de oplegging van dwangsommen, toepassing van bestuursdwang, bestuurlijke boetes enzovoort. Tegen deze handhavingsmaatregelen bestaat de mogelijkheid tot verweer. Onze advocaten zekeren uw belangen af door het juiste rechtsmiddel te kiezen om tot de voor de ondernemer gunstigste uitkomst te komen.

Publiek-Private Samenwerking

Publiek-Private Samenwerking (PPS of PPP – Public-Private Partnership) is sterk in opkomst. Het betreft een samenwerking tussen de overheid en private partijen in grote, vaak infrastructurele projecten. Hierbij worden niet alleen de risico’s maar ook de financiering gedeeld of overgedragen. Bij Publiek-Private Samenwerking draait de overheid niet als enige op voor (aanpassingen aan) de infrastructuur.

De opzet van het project

Voordat de samenwerking aanvangt, moeten betrokken partijen duidelijke afspraken maken over de opzet van het project. De private partijen moeten er dan goed op toezien dat er voor hun inbreng voldoende ruimte is. Bij de realisering van Publiek-Private Samenwerking zijn doorgaans veel partijen betrokken, waardoor deskundige juridische bijstand een noodzaak is.

CLERXvanROYadvocaten begeleidt private partijen bij het analyseren en opstellen van hun inbreng en behartigt hun belangen bij mogelijke geschillen over de nakoming van overeenkomsten in het kader van Publiek-Private Samenwerking.

 

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u meer weten over bestuursrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.