Het Rechtsproces

Op verschillende niveaus kunt u als ondernemer te maken krijgen met gerechtelijke en arbitrale klachten of andersoortige procedures. Het verdient de voorkeur eerst de mogelijkheden van een onderhandelingstraject af te wegen en te beproeven alvorens over te gaan tot procederen. Wanneer procederen onvermijdelijk is kan CLERXvanROYadvocaten u bijstaan in het rechtsproces en het voeren van alle procedures op het gebied van het civiel- en bestuursrecht tot in de hoogste instanties. De procesvoering zal, waar nodig, aangepast worden aan ontwikkelingen in de positie tussen partijen, actuele rechtspraak en alle overige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw partijpositie.

Op het gebied van rechtsproces houdt CLERXvanROYadvocaten zich o.a. bezig met:

Onderhandelingen ter voorkoming of oplossing van conflicten

Er wordt vaak jaren geïnvesteerd in het opbouwen van goede zakelijke relaties. CLERXvanROYadvocaten zal steeds de mogelijkheden om te onderhandelen uitvoerig verkennen, alvorens procedurele maatregelen te nemen.

Een geschil oplossen

Een onnodige juridische procedure kan een zorgvuldig opgebouwde relatie met uw zakelijke contacten verstoren. U wordt te allen tijde geïnformeerd over de beste oplossing voor uw geschil. Daarbij hanteert CLERXvanROYadvocaten steeds een kosten-batenanalyse om voor u het beste resultaat te verkrijgen.

Arbitrage

CLERXvanROYadvocaten verleent juridische bijstand in een arbitrageprocedure. Bij arbitrage proberen de betrokken partijen buiten de rechtbank om tot een oplossing te komen voor hun geschil. Het betreft hier een buitengerechtelijk proces dat in veel gevallen lijkt op een gerechtelijke procedure.

Arbitrageclausule

Het opnemen van arbitrageclausules in overeenkomsten is in veel sectoren gebruikelijk. Ondernemers kunnen hier veel mee te maken krijgen. Bij een eventueel conflict dienen de contractspartijen zich dan te wenden tot een arbitrage-instituut. Omdat de advocaten van CLERXvanROYadvocaten over ruime proceservaring beschikken, zijn zij bij uitstek bekwaam om u bij te staan in een arbitrageprocedure.

 

Heeft u vragen over onze werkwijze of het rechtsproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.