Algemene Voorwaarden

 

  • Mr Ph.W.A.M. van Roy B.V., handelend onder de naam ClerxvanRoyadvocaten, hierna te noemen “ClerxvanRoyadvocaten” is een rechtspersoon waaraan de vennoten zowel persoonlijk alsmede via besloten vennootschappen kunnen deelnemen.
  • De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van ClerxvanRoyadvocaten aan deze rechtspersoon verstrekken, c.q. aan de vennoten van de rechtspersoon, bestuurders van besloten vennootschappen dan wel werknemers van de rechtspersoon.
  • Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door ClerxvanRoyadvocaten. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, hun bestuurders alsmede degenen die voor de rechtspersoon werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
  • Indien ClerxvanRoyadvocaten derden inschakelt bij het uitvoeren van opdrachten van cliënten zal zij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
  • Iedere aansprakelijkheid van ClerxvanRoyadvocaten, de vennoten, bestuurders of werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
  • De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hier aan geen rechten ontlenen.

 

  • ClerxvanRoyadvocaten aanvaardt betalingen in beginsel slechts giraal. Contante betalingen worden slechts aanvaardt indien er feiten of omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen. Contante betalingen van € 15.000, – of meer worden te allen tijde gemeld bij de deken van het arrondissement waar de rechtspersoon is gevestigd.
  • Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder art. 3, mede bedongen ten behoeve van de vennoten van ClerxvanRoyadvocaten, de bestuurders hiervan, de directe en/of middellijke aandeelhouders van de vennoten en van al diegenen die voor ClerxvanRoyadvocaten werkzaam zijn.
  • De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en degenen bedoeld in art. 2 van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Nederlandse Recht, terwijl alle geschillen onderworpen zijn aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg te Maastricht.